Bescherming in Beweging Utrecht-West​

In 2020 is binnen de jeugdzorgregio Utrecht-West het samenwerkingsverband Bescherming in Beweging opgericht. In dit verband werd getracht verbeteringen aan te brengen in de jeugdbeschermingsketen. Sinds januari 2022 maakt Bescherming in Beweging deel uit van de erkende proeftuin Utrecht Utrecht-West in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Het Toekomstscenario gaat in op de problemen die thans worden ervaren in de beschermingsketen, dat wil zeggen: het geheel van de lokale teams, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde instelling en de rechter. Volgens het Toekomstscenario moet dit huidige stelsel worden veranderd met als doel dat het geheel eenvoudiger, efficiënter en kwalitatief beter wordt.

 De doelen van Bescherming in Beweging zijn als volgt gedefinieerd:

  • Het inkorten van de jeugdbeschermingsketen. Dat wil zeggen: het verkorten van de gemiddelde tijd tussen de eerste melding en de start van hulpverlening en bescherming. En: het verminderen van het aantal beroepskrachten met wie het gezin achtereenvolgens te maken krijgt en het ontdubbelen van werk;
  • Betere beslissingen door gezamenlijke oordeelsvorming over de vraag of en hoe moet worden ingegrepen;
  • Er komen minder kinderen in de jeugdbeschermingsketen doordat er meer oplossingen worden gerealiseerd in en met de gezinnen in de eigen omgeving;
  • De veiligheid van de kinderen blijft tenminste evengoed als nu en zo mogelijk beter gegarandeerd;
  • De rechtsbescherming van kinderen en ouders wordt verbeterd;
  • De tevredenheid van ouders en jeugdigen over het optreden van deze instanties stijgt;
  • De werkdruk bij de deelnemende instanties neemt af en het werkplezier van de medewerkers neemt toe.

 In verschillende gremia wordt door de betrokken organisaties aan de doelen gewerkt die zullen leiden tot beter georganiseerde jeugdbescherming in Utrecht-West.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam:

Adri van Montfoort (projectteam) 06-15204665

Lianne Groot (projectteam) 06-51662159

Wineke van Ravenstein (projectteam) 06–12666987

Samantha Bouazza-Burger (projectondersteuner) 06-15204665