Klachtenregeling

Alle medewerkers van Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk zetten zich in om zorgvuldig en professioneel om te gaan met alle vragen van inwoners.

Beroep en bezwaar

Jeugdteam Montfoort geeft advies aan de gemeente over onder meer een verwijzing naar specialistische hulp of een PGB. Voor Stadsteam Oudewater geeft de Stichting een beschikking die geldt als een beslissing van de gemeente
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing over verwijzing of over een PGB kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Klacht over de werkwijze van de Stichting
Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de werkwijze van de Stichting. Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. De medewerker denkt graag met u mee over een oplossing.

Contact opnemen met de Thuisbasis 

Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. De hulpverlener denkt graag met je mee over een oplossing. 

Als een gesprek met de medewerker uw probleem niet oplost, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker.
Wanneer ook dat voor u onvoldoende oplost kunt u schriftelijk (of via de mail) aan de Stichting laten weten dat u een officiële klacht wilt indienen. De Stichting zorgt er dan voor dat een onafhankelijke klachtenfunctionaris contact met u opneemt.

Klacht over het handelen van de medewerker jeugd bij SKJ

Onze medewerkers Jeugdwet zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Klachten over het werk van deze professionals kunt u indienen bij het College van Toezicht van het SKJ. Alle professionals die geregistreerd zijn bij het SKJ vallen onder het tuchtrecht en moeten zich houden aan de voor hen geldende professionele standaard. Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Het doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de beroepskracht. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de beroepscode van de beroepskracht.